Uitgangspunten

Aan Digidact liggen uitgangspunten ten grondslag die betrekking hebben op het leren en onderwijzen in het algemeen en het leren en onderwijzen van een (vreemde) taal. De uitgangspunten die voortvloeien uit visies op onderwijs in het algemeen, zijn gebaseerd op de constructivistische en competentiegerichte visie op onderwijs. De kerngedachte van het constructivisme is dat mensen niet leren door te imiteren, maar door actief te zoeken naar nieuwe kennis en interpretaties van de werkelijkheid. Samenwerkend leren vormt een belangrijk onderdeel van deze visie. Verder is het voor het taalonderwijs niet alleen belangrijk dat iemand over kennis beschikt, maar dat hij ook vaardigheden aanleert en dat een leerder weet hoe hij de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk kan toepassen. We spreken dan over competentiegericht onderwijs.

In de uitgangspunten voor dit Handboek zijn recente inzichten over het leren en onderwijzen van een vreemde taal samengebracht. Er is veel aandacht voor interactie. De oefeningen zijn veelal activiteiten in werkvormen die communicatie afdwingen, zoals uitdagende praktijkgerichte taken. Er is een ruim taalaanbod in de vorm van (authentieke) geschreven of gesproken teksten.We lichten de belangrijkste uitgangspunten van Digidact hieronder toe:

U bent autonoom en kunt zelf bepalen in welke volgorde u de modules doorwerkt en hoe u binnen een module te werk gaat. Op deze manier bent u actief bezig met uw eigen leerproces en kunt u zelf bepalen welke kennis al aanwezig is en welke kennis daarop aansluit.


U kunt binnen het leerproces gebruik maken van de kennis waarover u al beschikt, maar ook van de kennis en vaardigheden die in Digidact aangeboden worden en van de kennis en vaardigheden waarover uw omgeving beschikt. Het is daarom belangrijk dat u niet alleen zelfstandig de opdrachten doorwerkt, maar ook regelmatig samenwerkt met anderen.


Het materiaal in Digidact is bedoeld om uw competenties te vergroten. Dat betekent dat u niet alleen leerstof aangeboden krijgt, maar dat deze ook gekoppeld is aan zinvolle praktijkopdrachten. Op die manier kunt u aan de praktijk toetsen in hoeverre u de betreffende competentie al onder de knie hebt. De competenties zijn deels ontleend aan het Portfolio voor docenten Nederlands als vreemde taal.


Het materiaal is ontwikkeld vanuit een functioneel perspectief, waarbij de taal wordt opgevat als instrument voor interactie en communicatie. In de modules waarin taal expliciet een rol speelt, wordt er specifiek gekeken naar de taal en taalvormen die bij de interactie in de praktijk van het onderwijs Nederlands als vreemde taal gebruikt kunnen worden.


In het taalonderwijs worden de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica en woordenschat tegenwoordig zo veel mogelijk geïntegreerd aangeboden. In het dagelijks leven worden de vaardigheden immers ook niet gescheiden. Taal en cultuur zijn zelfs zo nauw met elkaar verweven dat het niet eens mogelijk is ze gescheiden te onderwijzen. Daarom worden in Digidact didactische vaardigheden, taalvaardigheid en culturele aspecten ook geïntegreerd aangeboden.


Het materiaal is ingericht op een combinatie van zelfstandig werken en samenwerkend leren. De opdrachten zijn afwisselend en variëren van “maak-opdrachten” tot “doe-opdrachten” en reflectie. Door een afwisseling in de toegepaste werkvormen, wordt u uitgedaagd om verschillende competenties toe te passen en te ontwikkelen. Bovendien sluit de afwisseling aan bij het idee dat iedere leerder een andere leerstijl heeft en dat daarom de ene werkvorm voor een bepaalde leerder effectiever is dan een andere.


In Digidact is er aandacht voor de beroepsgerichte taalvaardigheid die u nodig hebt op de werkvloer. Er is niet alleen een module “beroepsgerichte taalvaardigheid”, maar de beroepsgerichte taalvaardigheid komt ook weer terug in de theoretische kaders die een overzicht geven van de achtergronden bij een bepaald onderwerp. In de opdrachten gebruikt u de beroepsgerichte taalvaardigheid in hele praktische situaties.


Aangezien u een autonome positie in het onderwijsproces inneemt, is het van belang dat u reflecteert op uw eigen kunnen. Er zijn immers geen toetsen. Alleen uzelf kunt bepalen wat u kunt en wat u nodig hebt om uw competenties verder te verbeteren. Daarom wordt er in Digidact aandacht besteed aan reflectie op het leerproces en op de eigen competenties.