Interactie met collega's: theorie

iDevice-pictogram

In dit deel besteden we aandacht aan de interactie met collega’s. Wanneer u geen collega’s hebt, of in een andere taal dan het Nederlands met elkaar communiceert is dit wellicht wat minder relevant voor u.

De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: collegiaal ondersteunend leren, intervisie en peer teaching, het geven van feedback en de vakterminologie die van belang is wanneer u met vakgenoten praat over de didactische aanpak. Deze terminologie hebt u ook nodig voor het volgen van workshops en andere vormen van deskundigheidsbevordering door vakgenoten.

Collegiaal ondersteunend leren: COL

Feedback geven